PRAWO - governmentkabuto.info

Przejdź do treści

Menu główne:

 ST-10/2016 - Statut Organiczny Królestwa Kabuto
Akt prawny ogłoszony dnia 20 października 2016 roku,
przez
Lorda Kabuto - JLM Mieszko Makowski

§1 [Królestwo]
1. Królestwo Kabuto jest autonomiczną jednostką administracyjną.
2. Źródłami powszechnie obowiązującego prawa na terenie Królestwa Kabuto są:
a) Statut Organiczny Królestwa Kabuto;
b) Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z wyłączeniem artykułów ograniczających suwerenność Królestwa Kabuto;
c) Rozporządzenia Królewskie.
3. Dopuszcza się możliwość uchylenia obowiązywania aktów prawnych decyzją Lorda Kabuto.
4. Granice Królestwa Kabuto określane są w drodze rozporządzenia.
5. Symbole Królestwa, czyli herb i flagę należy traktować z szacunkiem.

§2 [Obywatel Kabuto]
1. Obywatelem Kabuto jest każdy kto złożył deklarację rozpatrzoną pozytywnie przez właściwe ministerstwo.
2. Obywatele są wolnymi ludźmi.
3. Każdy obywatel ma prawo do korespondencji z Lordem
4. Każdy obywatel ma prawo zwracania się do odpowiednich organów władzy Królestwa Kabuto z prośbami, skargami i wnioskami.
5. Każda osoba przebywająca na terytorium Królestwa Kabuto ma obowiązek dostosowania się do praw Królestwa i ich przestrzegania.

§3 [Monarcha]
1. Władzę legislacyjno-wykonawczą sprawuje obecnie panujący Lord Kabuto.
2. Władzę sądowniczą sprawuje właściwe ministerstwo jednak w szczególnych przypadkach sam monarcha.
3. Do podstawowych kompetencji Lorda należy:
a) reprezentowanie Królestwa wobec obywateli i poza granicami państwa;
b) wydawanie rozporządzeń i postanowień
c) kierowanie pracami ministerstw;
d) kreowanie polityki gospodarczej i finansowej Królestwa;
e) stanie na straży autonomicznych uprawnień Królestwa;
f) udoskonalanie aktów prawnych.
3. Monarcha pełni swoją funkcję dożywotnio a po śmierci funkcja dziedziczona jest przez najbliższego członka rodziny.
4. W przypadku braku żyjących krewnych Króla, nowy władca wybierany jest przez ministrów spośród obecnie piastujących stanowiska ministrów.
5. Monarcha może powołać jak i odwołać ministrów oraz tworzyć i likwidować ministerstwa w drodze rozporządzenia.
6. Monarcha ma możliwość dokonywania zmian w Statucie Organicznym oraz prawie.

§4 [Finanse]
1. Źródłem finansów Królestwa jest:
a) majątek przekazany przez inne państwa lub osoby prywatne;
b) środki finansowe otrzymane w związku z funkcjonowaniem ministerstw;
c) inne dochody otrzymane zgodnie z obowiązującym prawem.
2. Budżet jest przygotowywany raz na 3 miesiące przez Ministra Gospodarki i przedstawiany Królowi. Może on ulec zmianie jedynie za zgodą Monarchy.
 
§5 [Obrona Narodowa]
1. Każdy obywatel ma przywilej bronić Królestwa Kabuto
2. W przypadku zagrożenia ze strony najeźdźcy królestwo zobowiązuje się  uzbroić każdego obywatela stawiającego się do obrony państwa.

§6 [Zakończenie]
1. Zmiana statutu następuje w drodze rozporządzenia Monarchy.
2. Statut zyskuje moc prawną z chwilą ogłoszenia.

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego